Archiwalne informacje o konkursie „Parlamentaryzm w Polsce”

Obrazek do tekstu

Wcześniejsze edycje

I. 1992/93 1370 76 26
II. 1994 500 26 5
III. 1995 395 52 8
IV. 1996 2000 39 15
V. 1997 3000 51 27
VI. 1998 2300 45 34
VII. 1999 1700 30 17
VIII 2000 1600 52 13
IX. 2001 1722 17 14
X. 2002 1032 39 12
XI. 2003 1575 36 6
XII. 2004 1472 44 18
XIII. 2005 1448 34 10
XIV. 2006 1650 30 10
XV. 2007 805 33 11

Tematyka wcześniejszych edycji

I. Parlamentaryzm polski.

II. Konstytucjonalizm polski.

III. Samorząd w dziejach Polski.

IV. Udział społeczeństwa w kształtowaniu instytucji władzy na ziemiach polskich.

V. System dwuizbowy w polskim parlamentaryzmie XV - XX w.

VI. Centralne instytucje państwa polskiego od początków państwowości do czasów współczesnych.

VII. Kreowanie władz publicznych w dziejach Polski.

VIII. Miejsce parlamentu w ustroju państwa polskiego.

IX. Sytuacja prawna jednostki i grup społecznych od przywilejów do nowożytnych konstytucji polskich.

X. Mniejszości wyznaniowe i etniczne na ziemiach polskich; sytuacja prawna i praktyka ustrojowa.

XI. Pozycja głowy państwa w ustroju państwa polskiego od monarchii wczesnofeudalnej do Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.

XII. Konstytucyjne modele rządów w Polsce od 2 połowy XVI wieku do czasów współczesnych (regulacje prawne a ustrój rzeczywisty).

XIII. Konstytucja jako odzwierciedlenie struktur społecznych i państwowych w Polsce.

XIV. Parlamentaryzm w dziejach Polski na tle Europy od Średniowiecza do Współczesności.

XV. Parlamentaryzm Polski – Dzieje i Współczesność.