Działalność w okręgu wyborczym

Obrazek do tekstu

Praca posła w okręgu wyborczym skupia się przede wszystkim w jego biurze poselskim. Posłowie mogą tworzyć jedno biuro poselskie (również wspólne z innymi posłami), ale też, co często ma miejsce, kilka filii biura w innych miejscowościach. Na utrzymanie tych biur poseł otrzymuje miesięcznie stałą kwotę pieniężną z Kancelarii Sejmu ( obecnie to 10 150 zł, niezależnie od ilości biur), której wydawanie musi zostać dokładnie udokumentowane rachunkami i dokumentami. Pieniądze te poseł może przeznaczać m.in. na wynagrodzenia dla swoich pracowników, czynsz i inne opłaty bieżące (np. telefon), ale też tłumaczenia, ekspertyzy itp.

Biuro poselskie umożliwia przede wszystkim wyborcom bezpośredni kontakt z posłem w ramach tzw. dyżurów poselskich, ale daje także możliwość bieżącego przyjmowania interesantów przez pracowników biura. W trakcie takich spotkań poseł przyjmuje opinie, postulaty i wnioski wyborców dotyczące np. zmian ustawodawczych i sytuacji społeczno-politycznej, udziela - w ograniczonym zakresie - porad prawno-administracynych, jak również stara się załatwiać sprawy ważne dla mieszkańców regionu.

Wykonując swój mandat w okręgu poseł odbywa również szereg spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych i charytatywnych. Zapraszany jest również na różnego rodzaju uroczystości np. z okazji świąt państwowych, czy też inne, organizowane przez społeczności i organizacje lokalne.

Oczywiście, oprócz bieżących spraw regionu, poseł pracuje nad sprawami, których rozpatrzenie zaplanowane jest na następnym posiedzeniu Sejmu, albo też wynika z jego obowiązków w Sejmie np. jako przewodniczącego komisji. Analizuje dokumenty, korespondencję, przygotowuje interpelacje i zapytania poselskie itp.

Warto dodać, że posłowie prowadzą często własne strony internetowe, na których przedstawiają aktualne informacje ze swojej działalności, o spotkaniach, podjętych inicjatywach itd. Ich adresy można znaleźć na stronach internetowych Sejmu, w zakładkach dotyczących poszczególnych posłów. Zobacz tutaj.