Działalność w Sejmie

Obrazek do tekstu

Jednym z najważniejszych elementów działalności poselskiej jest udział w posiedzeniach Sejmu, które odbywają się tzw. tygodniach posiedzeń (więcej w zakładce Posiedzenia). Jest to uprawnienie posła, ale również jego obowiązek wynikający z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i Regulaminu Sejmu Obecność posła na posiedzeniu Sejmu potwierdzana jest na liście obecności, wykładanej każdego dnia posiedzenia przez dwie godziny od rozpoczęcia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach.

Nieusprawiedliwiona nieobecność naraża posła na kary finansowe. Marszałek Sejmu zarządza bowiem w takim przypadku obniżenie posłowi uposażenia i diety parlamentarnej za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności.

Należy jednak pamiętać, że najbardziej znana - ze względu na przekazy telewizyjne - forma działalności Sejmu, czyli głosowania i debaty na forum izby, to nie jedyna forma aktywności posła podczas posiedzenia.

Posłowie pracują bowiem w komisjach (więcej w zakładce Komisje sejmowe), których posiedzenia często odbywają się w czasie trwania debaty na forum izby. Udział w tych komisjach to również jeden z podstawowych obowiązków poselskich, a nieobecność na nich posła powoduje kary finansowe.

Często posłowie są członkami dwóch komisji sejmowych, w których pracują podczas dnia. Dlatego też można zaobserwować w relacjach telewizyjnych, iż czasami w dyskusjach na sali obrad uczestniczy mniejsza ilość posłów.

Jako, że podczas głosowań i prac w Sejmie konieczne jest wypracowanie przez posłów reprezentujących to samo ugrupowanie parlamentarne wspólnego stanowiska, w czasie posiedzeń Sejmu posłowie spotykają się na posiedzeniach klubów, bądź kół poselskich. Omawiają i przygotowują na nich stanowisko własnego ugrupowania w sprawach związanych z pracami Sejmu.

Nie można zapomnieć również o tym, że posłowie podczas posiedzenia przygotowują się do obrad np. poprzez czytanie różnego rodzaju dokumentów, druków sejmowych itp. Ponadto, w razie potrzeby, posłowie korzystają z Biblioteki Sejmowej oraz pomocy Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, które przygotowuje na ich zlecenie ekspertyzy, opinie i informacje.

Posłowie zajmują się również sprawami, które załatwiane są na bieżąco przez biuro poselskie, a wymagającymi stałego z nim kontaktu.

Zdarza się również, że posłowie w czasie swej obecności w izbie przyjmują wyborców ze swego okręgu wyborczego, którzy przyjechali do niego z wizytą i np. zwiedzają Sejm.

Tydzień posiedzeń to również dla posłów czas wielu spotkań w Sejmie i poza nim. Do Sejmu zapraszani są bowiem parlamentarzyści z innych krajów, goście z całego świata, przedstawiciele nauki, kultury itd. Organizowane są specjalne spotkania, wystawy i pokazy związane ze sprawami ważnymi społecznie.

Dodatkowo, posłowie skupiają się w grupy bilateralne, w ramach których prowadzą współpracę z parlamentami innych państw, poprzez np. spotkania z przedstawicielami parlamentów i instytucji państwowych danego państwa. Wykaz grup bilateralnych w obecnej kadencji Sejmu znajdziesz tutaj.

Ponadto, w związku z tym, że w Warszawie działa zdecydowana większość największych mediów ogólnopolskich (prasa, radio, telewizja), bardzo wielu posłów aktywnie udziela wywiadów i informuje o swej pracy, spotykając się z dziennikarzami na korytarzach sejmowych lub w siedzibach stacji bądź wydawnictw.